top of page
Red Blossom

Red

可以令「天機星化忌」清醒;令巨門星看到別人,

開始溝通,表達自己;讓天同星火燒屁股,不能躲懶;令貪狼星嘅慾望知道收斂,適可而止。

注意:

太陽化忌的~絕對不能著全红色,會是非不斷!

紅色(屬火)

~ 粉紅 深紅 / 棗紅 / 橙紅 / 啡紅色  

 (一切紅色)

bottom of page